Om skolan

Sonja Kovalevsky-skolan är en fristående grundskola med inriktning på kreativ matematik. Skolan har cirka 150 elever idag.
Skolan är relativt liten och det gör att alla känner alla. Med små klasser på 18 elever har lärarna möjlighet att engagera sig i varje elev.
Eleverna trivs i skolan och de vet att de förväntas göra sitt bästa.
Matematik har förstärkt timplan och är inriktad på problemlösning, geometri samt dataprogrammering. Schemalagda lektioner i filosofi från åk 2 samt i schackteori från förskoleklassen. Möjlighet att läsa ryska både som modersmål och som främmande språk. Stor vikt läggs på de estetiska ämnena som musik, dans, bildkonst och skulptur.

Skolans filosofi

Sonja Kovalevsky-skolans filosofi baserar sig på tre grundstenar som präglar vår verksamhet och inom vilka områden eleverna får möjlighet att utvecklas: Logiskt tänkande, estetisk skapande och etisk vilja.

Det logiska tänkandet utvecklas bland annat inom lektioner i matematik, schack och filosofi. Eleverna lär sig att hitta samband, ställa frågor, pröva olika infallsvinklar och väga argument – vända och vrida på ett problem. Målet är att hjälpa eleverna att skapa förtroende för den egna tankeförmågan.

Generellt sett kan man se hur det intellektualistiska perspektivet i många skolor tappats bort, eleverna har svårigheter att relatera sina skolmässiga färdigheter till företeelser utanför skolans värld.

Vi på Sonja Kovalevsky-skolan vill hjälpa eleverna att nå en bättre begreppsuppfattning. För det krävs både ett skolat tänkande och ett väl utvecklat språk, både övning i att formulera sig och i att filosofera.

En grundläggande tanke i skolans filosofi är att den etiska viljan och det estetiska skapandet båda behöver en skolad logisk förmåga. Att kunna skilja det väsentliga från det oväsentliga och mellan subjektivitet och objektivitet är en logisk handling. Ingenting är tillfälligt, allt sitter på sin plats. Diktaren och filosofen Goethe kallade det ”Exakt fantasi”.

Sonja Kovalevsky-skolan finns för dig som vill att:

– ditt barn får en utbildning som öppnar vägar till vidare studier på gymnasie- och högskolenivå
– ditt barns intresse för kunskap och särskilt för skolans profilämnen (matematik, schack och ryska) stimuleras,
– skolan ställer krav och förväntar sig det bästa från alla elever,
– ditt barn träffar likasinniga,
– ditt barn får lära sig vikten av att röra sig och äta bra,
– ditt barns sociala kompetens utvecklas genom möte med ”den andra kulturen” (svensk-rysk profil) och i mindre gemenskap (små klasser)

Sonja Kovalevsky-skolan har som målsättning att skapa en miljö med bästa förutsättningar för barnens kunskapsutveckling. Genom att satsa extra på skolans profilämnen (matematik, schack och ryska) vill man utveckla barnens logiska tänkande, kritisk förhållningssätt samt förståelse för annorlunda kultur och traditioner. Med utmanande pedagogik och tävlingstraditioner vill vi att barnen lär sig att kämpa och utvecklar starkare karaktär.