Skolans profil

Undervisning i estetiska ämnen

De estetiska ämnena – idrott, konst, musik, teater, hantverk – är lika viktiga i skolan som grundämnena, inte minst för Elevernas kognitiva utveckling. Ökad spatial förmåga (rumsuppfattning), bättre självkänsla (det kan aldrig bli ”fel”), mindre social spänning mellan barnen – är några av de positiva effekterna som internationell forskning beskriver. Genom konst utvecklas även förmåga att överskrida gränser och givna föreställningar. Inte minst gränserna mellan sant och falskt, fantasi och verklighet.

För att kunna tillse elevernas etiska utveckling vill vi först och främst bjuda dem på en miljö där vi, vuxna, är förebilder. Hur bemöter vi varandra och elever i olika situationer? Vad menar vi med tolerans kontra gränssättning?

Sonja Kovalevsky-skolan vill vi hellre hålla diskussion kring sådana frågor levande i stället för att skriva ner ordningsregler. Varje situations och varje människas unika karaktär ligger till grund för bedömning.

Litteratur och drama, filosofi och konst – är viktiga inslag, men det är det vardagliga livet hemma och i skolan som bildar elevernas värderingar.

Matematik som glädje och konst

Matematiken väcker blandade känslor hos många. Inte sällan betraktas den som världens torraste och minst intressanta kunskapsfält. Mycket beroende på att undervisningen i skolan är alltför formell, alltför inriktad på att överföra rutinfärdigheter.

Men frågar man matematiker så tycker de att matematiken är spännande, fantasifylld, rolig, kreativ och vacker.

– En matematisk formel säger verkligen mer en tusen ord. Det är en enkelhetens elegans, precis som poesi kan vara det, säger Mikael Passare, professor i matematik vid Stockholms universitet och styrelseledamot i Sonja Kovalevsky-skolans styrelse.

Matematiken är också internationell. I forna tider kunde man tala om kinesisk, arabisk, grekisk eller sydamerikansk matematik, men knappast nu längre. Däremot kan själva matematikutbildningen skilja sig mycket i olika länder.

– Vi i Sverige är mycket bra på att praktiskt använda och tillämpa matematiska kunskaper, men vi är bara medelmåttiga när det gäller kunskaper om matematikens inre struktur, alltså det rent teoretiska, hävdar Bengt Johansson, föreståndare för Nationellt centrum för matematikundervisning, även han styrelseledamot i Sonja Kovalevsky-skolan.

Vi på Sonja Kovalevsky-skolan vill:

– väcka och utveckla intresset för matematik hos eleverna genom att göra undervisningen roligare och mindre rutinbetonad.
– träna upp matematiska rutiner för att ge eleverna verktyg, som öppnar nya sätt att tänka och söka lösningar.
– med frivilliga studiecirklar, olympiader samt kontakter med flera matematiska institutioner öka matematiksatsningar utöver den dagliga undervisningen.
– använda internationella erfarenheter och framförallt de traditioner som finns i Ryssland för matematikundervisningen.

Schack är roligt!

Schack är en utmärkt träning i att koncentrera sig på uppgiften, att analysera problem och inte minst att kunna hantera såväl motgång som framgång på ett bra sätt.

Man kan också lätt finna likheter med problemlösning i allmänhet: klara ut utgångsläge och förutsättningar, identifiera alternativ, prioritera och välja, genomföra med full kontroll samt analysera resultaten efteråt.

Men schack är också spännande eftersom det från början bygger på forntida principer för krigföring. Ett parti schack är en kraftmätning mellan två fältherrar, mellan två hjärnor, men utan TV-spelens våldsinslag. Schack är också en idrott, en s. k. tankesport. En stor fördel är att den är oberoende av fysisk kapacitet. Alla kan vara med.